Obchodní podmínky

Úvod KontaktObchodní podmínky

Obecná ustanovení:

Všechny obchodní vztahy se řídí platným zněním Občanského zákoníku (soukromé osoby bez IČ) nebo Obchodního zákoníku (firmy a fyzické osoby s IČ).

 

Na základě kupní smlouvy či potvrzené objednávky uzavřené mezi Zdeněk Říha – STŘEDISKO PŘÍRODNÍ LÉČBY IČ:41517016 (dále jen prodávající) a kupujícím se dodavatel zavazuje dodat kupujícímu zboží, které je předmětem prodeje a převést na něho vlastnická a užívací práva k tomuto zboží. Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu stanoveným způsobem uvedeným v kupní smlouvě či v objednávce.

 

Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura/daňový doklad. Kupující přebírá zboží uvedeným způsobem v těchto obchodních podmínkách, případně v objednávce. Při přebrání zboží od dopravce či dobírkou kupující stvrzuje svým podpisem příjem zboží.

 

Dále uvedené všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s §273 Obchodního zákoníku postup při uzavírání kupních smluv mezi Zdeněk Říha – STŘEDISKO PŘÍRODNÍ LÉČBY jako prodávajícím a kupujícím, stejně tak i vztahy vzniklé z těchto obchodních podmínek.

 

Informace:

Veškeré informace týkající se zboží a jeho ceny, dostupnosti, dodací lhůty, stavu reklamace a ostatních informací je možno získat telefonicky na tel.: +420 603 519 133 dodavatele, př. e-mailem. Kontakty jsou uvedeny na www stránkách dodavatele (www.prevencezdravi.eu) v odkazu „Kontakt“.

 

Veškeré výrobky a služby nabízené firmou Zdeněk Říha – STŘEDISKO PŘÍRODNÍ LÉČBY splňují požadavky obvyklé jakosti stanovené příslušnými technickými normami platnými v České republice a zároveň výrobce prohlašuje dle Zákona 102/2001 Sb. - Zákon o obecné bezpečnosti výrobků, že tyto výrobky jsou bezpečnými výrobky, které za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavují po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí. Mimo to procházejí všechny výrobky námi nabízené kontrolou, jejímž účelem je udržení vysokého standardu kvality nabízeného zboží.

 

Pokud vznikne, přes veškeré úsilí o udržení tohoto standardu na straně zákazníka důvod k uplatnění reklamace, upravuje postup zákazníka tento níže uvedený reklamační řád.

 

Účinnost všech výrobků je zkoušena a ověřována buď nepřímo např. měřením zdravotního stavu a reakcí člověka na daný výrobek přístrojem ARTTEST® – měření energeticky aktivních bodů s cílem zjištění dynamiky energetických procesů vnitřního prostředí živého lidského organismu, kde se projeví účinek výrobku na organismus, nebo laboratorním měřením lékařským, případně laboratorními rozbory akreditovaných laboratoří. Účinnost je většinou doložena fotografiemi v návodu o užívání nebo na internetových stránkách: www.lecitelstvi.com; www.prevencezdravi.eu.

 

Pokud se jedná o měření fyzikálních veličin jako je např. střídavé elektrické a magnetické pole, stejnosměrné pole, množství a polarita iontů apod. je toto měřeno nejmodernějšími přístroji z EU a USA. Účinnost je většinou doložena fotografiemi v návodu o užívání nebo na internetových stránkách: www.lecitelstvi.com; www.prevencezdravi.eu.

 

Další možnosti objednávky:

E-mail: objednávky zaslané na e-mail adresu: kontakt@prevencezdravi.eu; (Nonstop) pouze pro velkoobchodní objednávky.

 

Telefonicky: na tel. čísle +420 603 519 133 (Po-Pá 15-18 hodin).

 

Poštou: písemnou formou na adresu: Zdeněk Říha, STŘEDISKO PŘÍRODNÍ LÉČBY, nám. Míru 112, Hulín 768 24.

 

Osobně: v sídle společnosti: Zdeněk Říha – STŘEDISKO PŘÍRODNÍ LÉČBY, nám. Míru 112, Hulín 768 24, nebo 

Sídlo provozovny: Č. Drahlovského 10, Přerov, 750 02 (pouze pátek nebo sobota odpoledne).   

 

Doporučujeme kupujícím pečlivě zkontrolovat jednotlivé položky objednávky. Předejdete tím případným následným nedorozuměním.

 

Pro maximální urychlení zpracování vašich objednávek uvádějte na všech objednávkách následující údaje: jméno, příjmení, přesnou dodací a fakturační adresu, kontaktní telefon a osobu. V případě společnosti také obchodní jméno zapsané v obch. rejstříku či v ŽL, sídlo společnosti a IČ, pokud jste registrováni jako plátci DPH také DIČ. V objednávce je dále nutno uvést přesný název zboží, požadované množství, jednotkovou cenu, způsob úhrady a dopravy.

 

Vznik kupní smlouvy:

Odeslání objednávky kupujícím se považuje za závazný akt a vzniká tím návrh kupní smlouvy. Po přijetí a potvrzení objednávky prodávajícím je tato považována za vznik kupní smlouvy a tato kupní smlouva je závazná pro obě strany. Kupní smlouva, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce, může být předána písemně poštou, e-mailem nebo ústně – osobně či telefonicky. Příjem objednávek formou SMS nebude akceptován. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Rizika a důsledky spojené s tím, že kupující sdělil prodávajícímu údaje nepravdivé nebo jinak neodpovídající skutečnosti nese výlučně kupující.

 

Zrušení objednávky:

Zrušení objednávky musí být provedeno písemně (e-mailem) nejpozději do 24 hodin od odeslání objednávky. Z důvodu okamžité fakturace a následné expedice objednaného zboží, není možné provádět doobjednávku, popř. změny v původní objednávce. Okamžitým zpracováním vyhovujeme zákazníkům, kteří si přejí obdržet zboží co nejdříve.

 

Pokud si zákazník neodebere objednané zboží bez předchozího písemného storna, nese kupující veškeré logistické a přepravní náklady vzniklé dodavateli s touto zásilkou.

 

Cena zboží:

Všechny ceny produktů na stránkách www.prevencezdravi.eu jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty. Základní sazba činí 21%, u doplňků stravy činí 15%. Pokud není dohodnuto jinak, řídí se kupní cena aktuálním ceníkem uvedeným na webových stránkách.

 

Způsob platby za zboží:

Dobírka (celková částka za zboží je do 1500,-Kč s DPH) zboží kupujícímu bude zasláno poštou na dobírku s poplatkem za poštovné a balné ve výši 150,-Kč. Jedná se o hotovostní úhradu při převzetí zboží na uvedenou dodací adresu. Dobírkou lze zaslat balíky do max. hmotnosti 30 kg a do ceny 100 000 Kč včetně DPH.

 

Proforma faktury (celková částka za zboží je do 1500,-Kč s DPH s poplatkem za poštovné a balné ve výši 100,-Kč, nad 1500,-Kč s DPH je to bez poplatku). Kupujícímu bude vystavena zálohová faktura (proforma faktura) na objednané zboží. Toto zboží bude kupujícímu zasláno, jakmile bude uhrazena příslušná částka na účet prodávajícího a zboží bude skladem. Zboží kupujícímu bude zasláno jako obyčejný balík (př. Obchodní balík) na uvedenou dodací adresu. Lze zaslat balíky do max. hmotnosti 30 kg a do ceny 100 000 Kč včetně DPH.

 

Hotově: Platba se uskuteční v místě sídla. Platbu je možno uskutečnit jen v hotovosti (nelze použít platební karty). Přímá platba se upřednostňuje v kombinaci s vlastním odběrem.

 

Dodací podmínky a termín dodání zboží:

Expedice zboží probíhá zpravidla do 5 dnů od objednávky v pracovní dny na dodací adresu uvedenou v objednávce. Pokud zboží nebude skladem, bude zákazník vyrozuměn e-mailem či telefonicky s upřesněním předpokládaného termínu dodání. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem, kdy dojde k úplné úhradě ceny zboží. Okamžikem úhrady se rozumí při platbě v hotovosti (osobní odběr, dobírka) převzetí příslušné částky prodávajícím nebo zmocněnou osobou. Při převodu na účet je to den připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

Objednané zboží je kupujícímu předáno v den předání zboží přepravní společnosti. Prodávající nezodpovídá za prodlení dodávky zboží způsobené přepravní společností. Místem dodání zboží je adresa udaná kupujícím v objednávce.

 

UPOZORNĚNÍ: Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození balíku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a případě poškození provést ihned zápis s dopravcem o poškození zásilky. Odpovědnost za poškození v průběhu dopravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

Místem expedice zásilek je: Zdeněk Říha – STŘEDISKO PŘÍRODNÍ LÉČBY, nám. Míru 112, Hulín 768 24.

 

Česká Pošta: zboží Vám bude dodáno na uvedenou dodací adresu jako dobírka.

 

Velkoodběratelé:

Kupující jsou rozděleni do dvou skupin: Velkoodběratelem se stává kupující, který zašle na adresu firmy podepsanou (razítko, podpis) kopii těchto Všeobecných obchodních podmínek a kopii živnostenského listu:nákup zboží za účelem dalšího prodeje anebo kopii živnostenského listu v oboru kosmetika, masáže, pedikúra, kadeřnictví, koncese lékař, případně živnostenské listy na poskytování služeb v oborech jako je poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd (léčitelé, bylináři, apod.).

 

V případě splnění výše uvedených podmínek náleží velkoodběrateli následující slevy a rabaty:

 

1. Za nákup jakýchkoli mnou dovážených doplňků stravy je poskytován běžný rabat z maloobchodní ceny.

 

2. U ostatního zboží v nabídce se velkoobchodní ceny určují dle nabídek oficiálního dovozce.

 

Velkoobchoní odběratelé platí poplatek za poštovné a balné ve výši 150,- Kč vždy.

 

Zboží dodávané firmou Zdeněk Říha – Středisko přírodní léčby má doporučenou prodejní cenu a mělo by se ve všech případech prodávat za tuto doporučenou maloobchodní cenu. Pokud je předmětem internetového prodeje i zde doporučuji dodržet jeho maloobchodní cenu. Pokud některý kupující bude opakovaně toto porušovat, bude to považováno za hrubé porušení těchto obchodních podmínek! Druhou skupinu tvoří maloodběratelé, jimž je kalkulována maloobchodní cena.

 

Je-li kupující spotřebitel, to je osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy, nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

 

Je-li kupující osoba, která je podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy Obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

 

Obaly:

Prodávající odpovídá za to, že obaly dodávaných produktů splňují všechny zákonné požadavky. Na etiketě je uvedeno úplné složení produktu a návod k použití. Text odpovídá textu schválenému státní autoritou. Pokud se návod k použití nevejde na etiketu, je uveden v příbalovém letáku, a tvoří tak jeho nedílnou součást.

 

Reklamační řád

 

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními platného Občanského a Obchodního zákoníku České republiky. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující dává souhlas s obchodními a záručními podmínkami a reklamačním řádem firmy Zdeněk Říha – STŘEDISKO PŘÍRODNÍ LÉČBY, nám. Míru 112, Hulín 768 24. Zároveň tímto aktem potvrzuje, že byl s nimi seznámen.

 

Reklamace zboží v záruční době:

Délka záruční doby na nové zboží je min. 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČ).

 

Místo uplatnění reklamace:

V případě poruchy nebo výrobní vady v záruční době, je místem uplatnění reklamace provozovna firmy Zdeněk Říha – STŘEDISKO PŘÍRODNÍ LÉČBY, nám. Míru 112, Hulín 768 24.

 

Reklamační řád:

1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.

 

2. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem: info@prevencezdravi.eu nebo písemně na adresu: Zdeněk Říha – STŘEDISKO PŘÍRODNÍ LÉČBY, nám. Míru 112, Hulín 768 24. Ve svém oznámení musí kupující uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.

 

3. Kupující má také možnost zboží reklamovat osobně na výše uvedené adrese ale je třeba předem telefonicky (+420 603 519 133) domluvit schůzku. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, nesporný doklad o zaplacení zboží a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

 

4. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

 

5. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

 

6. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

 

7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR):

Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, není-li tato působnost zákonem svěřena specializovanému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti subjektu mimosoudního řešení sporů plní v rámci České obchodní inspekce samostatné Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

 

Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. V případě, že jedna ze stran není ochotna na navrhovanou dohodu zprostředkovanou ADR přistoupit, ADR může ve věci vydat právně nezávazné odůvodněné stanovisko, které může spotřebitel užít při jeho případných dalších krocích k zajištění svého nároku.

 

Máte-li zájem o podání návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu, stačí vyplnit základní údaje ne webové adrese: https://adr.coi.cz/cs.

 

Podrobnější informace o ADR:

 

a) návrh na zahájení řízení nemusí obsahovat odkazy na zákonná ustanovení, o které spotřebitel opírá svůj požadavek nebo uplatněný nárok, ani právní odůvodnění uplatňovaného nároku, je důležité, aby spotřebitel vlastními slovy popsal, co ho trápí a co požaduje; případně doložit, co je předmětem sporu a čeho se chce ve sporu domoci;

 

b) nejlépe je použít webový formulář návrhu na zahájení řízení, který spotřebitele provede procesem podání návrhu na mimosoudní řešení sporu a nelze tak opominout povinné údaje k zahájení návrhu;

 

c) tam, kde nebude návrh srozumitelný, bude neúplný nebo nebude obsahovat potřebné podklady hned na začátku, ADR takový návrh neodmítne, ale pokud je to možné, vyzve spotřebitele k odstranění vad, a tedy pomůže nedostatky návrhu odstranit;

 

d) k formuláři je nutno přiložit relevantní dokumenty, tedy digitální fotografii či scan účtu od reklamovaného výrobku, fotografie poškozeného výrobku a především doklady o tom, že jste se pokusili problém řešit přímo s prodejcem a neuspěli (uplatnit reklamaci musí nejdřív spotřebitel sám). To je např. písemné zamítnutí žádosti o reklamaci, popřípadě vzájemná e-mailová komunikace;

 

Řízení není zpoplatněno; neplatí se žádný poplatek za podání návrhu na zahájení řízení ani řízení samé a strany sporu si nesou své náklady samy. Nelze tedy ani požadovat náklady řízení, například právního zastoupení, po druhé straně sporu. Spotřebitel ani podnikatel nemusí být v řízení zastoupen advokátem. 

Nemá-li spotřebitel elektronický podpis nebo datovou schránku, je nutné vytisknout potvrzení o podání návrhu zaslané do jeho emailové schránky, poté jej nejpozději do 10 dnů podepsané zaslat na adresu ADR. Nejlépe na nejbližší pracoviště ČOI v okolí vašeho bydliště.

 

Návrh na zahájení řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u podnikatele poprvé. Neúspěšný pokus o řešení sporu je třeba při podání návrhu doložit. Ve věci také nesmí být dříve rozhodnuto soudem nebo jiným subjektem ADR. Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

 

V řízení se jedná a písemnosti se obvykle předkládají v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském. V odůvodněných případech (zejména vedení přeshraničního řízení) se může v řízení jednat i v jazyce anglickém, a pokud je to důvodné, dokumenty mohou být předkládány i v dalších jazycích. Strana, která se v řízení dovolává písemnosti, jež je vyhotovena v jiném než českém, slovenském nebo anglickém jazyce, je na vyžádání druhé strany sporu nebo oddělení ADR povinna předložit překlad písemnosti do jazyka českého, slovenského nebo anglického.

 

Podmínky pro vrácení zboží:

Kupující nakupuje-li jako soukromá osoba (nikoli jako fyz. osoba či firma s IČ) má v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. Občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Toto ustanovení se týká zaslaného zboží a netýká se zboží, které bylo zakoupeno osobním odběrem v naší provozovně.

 

Pokud se tak rozhodnete, kontaktujte nás prosím písemně s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla faktury/daňového dokladu, data nákupu a číslem Vašeho účtu.

 

Zda jsou dodrženy všechny podmínky pro vrácení, bude spotřebiteli oznámeno do 7 dnů od data doručení vraceného zboží na adresu dodavatele. Po obdržení zboží bude kupujícímu zaslán dobropis, který následně svým podpisem podepíše v rámci zákona o DPH. Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vyplacena částka za vrácené zboží na jeho účet.

 

Záruka vrácení peněz:

Jestliže bezprostředně po obdržení zboží zjistíte, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje (pouze u zasílaného zboží!), máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou Vám neprodleně zpět zaslány peníze (nejpozději do 14 dnů od zpětného doručení zboží).

 

Podmínkou vrácení peněz je:

1. Zboží musí být naprosto neporušené, nepoužité a nepoškozené bez známek užívání nebo opotřebování v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje.

 

2. Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží. Berte prosím na vědomí, že lhůta na vrácení zboží neznamená v žádném případě lhůtu na až 14 denní testování zboží, čímž by jistě nebyly splněny podmínky pro vrácení zboží, ale aby měl zákazník čas v klidu zásilku odeslat zpět, pokud to nemůže udělat ihned po převzetí.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět e-mailem nebo písemně pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:

(Dopište jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele.)

 

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

(Doporučuji vám přesně stanovit, jaké další náležitosti by měli spotřebitelé dopsat – např. číslo objednávky, název a číslo produktu, počet kusů apod.)

 

Datum objednání zboží:

 

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):

 

Vaše jméno a příjmení:

 

Vaše adresa:

 

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:

Datum:

 

* Nehodící škrtněte

 

3. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové složenky nebo kopie nákupního dokladu ke zboží, které chcete vrátit.

 

4. Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné (zákazník má právo na vrácení zpětného dopravného v nejlevnější nabízené variantě). Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato.

 

Záruka zaniká v následujících případech:

Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.

 

Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).

 

Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému či domácímu prostředí.

 

Nedodržením pokynů stanovených výrobcem.

 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat. .

 

Záruční dobu také nelze zaměňovat s životností zboží tj. dobou, po kterou při svéprávném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

 

Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

 

Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

 

Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení dodavatele.

 

Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

 

Zboží bylo poškozeno živly, vyšší mocí a zcizením zboží.

 

Záruční oprava:

Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.

 

Zákazník může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným.

 

V obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací. Reklamace včetně odstranění vady musí být odstraněna ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží od vás obdržíme - ať už osobně nebo poštovním balíkem).

 

Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru zákazníkem, pokud bylo do reklamace přijato přímo na sídle firmy od zákazníka. Ten je o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.

 

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované neoprávněné reklamace bude účtován poplatek 300 Kč za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady!

 

Zboží zaslané do reklamace vám bude opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně vám budou na váš bankovní účet vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží vám bude na naše náklady zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží od vás obdržíme). Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.

 

Placená oprava:

Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena zákazníkem, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. V tomto případě bude zákazník obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady a za poštovné a balné.

 

Cena samotné opravy bude zákazníkovi sdělena předem telefonicky nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné.

 

Autorská práva:

Autorská práva k dodanému zboží, příslušenství a dokumentace náleží příslušnému výrobci. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům.

 

Závěrečná ustanovení:

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1. ledna 2014 a platí na území České republiky. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku, zákazník je povinen se s ním seznámit, nákupem zboží s ním souhlasí a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu bez předchozího upozornění. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

Ochrana osobních dat:

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

 

Jméno a příjmení ………………………………………     Narozen/á ………………………

Kontaktní anebo doručovací adresa………………………….………………………………

e-mail:                                                                            Tel.:

(vyplňuje se jen v případě osobního jednání, jinak platí souhlas dle bodu 13)

 

dále jen „Subjekt údajů” uděluje tímto

 

Jméno a příjmení živnostníka: Zdeněk Říha                  IČO: 41517016                           

Sídlo provozovny: Č. Drahlovského 10, Přerov, 750 02                                         

e-mail: info@prevencezdravi.eu                                     Tel.: +420 603 519 133

 

dále jen „Správce“

 

Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

 1. Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
 2. Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek zboží, služeb a řešení případných reklamací.
 3. Zpracovávám vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.  Dále pak e-mailovou adresu za účelem zlepšení kvality našich služeb a nabídky nových služeb, k marketingovým účelům a k zasílání obchodních sdělení včetně nabídky našich produktů a služeb.
 4. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po celou dobu využívání našich služeb (tj. splnění objednávky) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let z důvodu daňové legislativy, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.
  Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.
 5. Ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
 6. Vaše osobní údaje poskytnu jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému. Vaše osobní údaje jsou u mne v bezpečí a bez Vašeho výslovného souhlasu nebudou nikomu poskytovány. Pečlivě si vybírám své partnery, kterým Vaše data svěřuji a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Všichni moji partneři jsou vázáni na základě smlouvy povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsem jim je zpřístupnil. Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou dopravci – v našem e-shopu je to Česká Pošta.
 7. Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@prevencezdravi.eu Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracovávám na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
 8. Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 9. Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.  Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám mimo EU.
 10.  Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.
 11. Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudu a další obchodní sdělení, nabídky produktů a newslettery Vám již zasílat nebudu.
 12. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018 a nahrazují mou předchozí Ochranu osobních údajů.
 13. Při vyslovení souhlasu s Obchodními podmínkami, ke kterému budete vyzváni při objednávce, zároveň vyslovujete Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

 

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

V ……………………………… dne …………………………      …………………………………

                                                                                                          podpis Subjektu údajů

                                                   (v případě osobního jednání, jinak platí souhlas dle bodu 13)

Copyright 2018 - 2023 © lecitelstvi.com