Odrušení elektrických polí - židle

.

V rámci dalšího vývoje ochranných prostředků proti negativním účinkům elektrických a elektrostatických polí jsme vyvinuli i odrušení pro místa vašeho pracoviště (zejména administrativního charakteru), kde musí organismus překonávat rovněž velké a dlouhodobé zátěže.

Dle českých předpisů by přípustná intenzita pole v obytných prostorách, kde dochází k hromadění elektrostatického náboje na materiálech z umělých hmot při jejich používání, neměla přesáhnout hodnotu 1 000V/m. Skutečnost je ovšem jiná a všeobecně se o těchto věcech mlčí, i když se ví, že při dlouhodobém působení větších intenzit (zvláště u citlivějších jedinců) nastávají některé nepříznivé funkční změny v reaktivitě orgánových systémů člověka (viz popis změn v reaktivitě biologických systémů u výrobku „Potah na matrace určený ke snížení elektrických a elektrostatických polí, která negativně působí na živý organismus“).

A to nemluvím o zhoršeném pracovním prostředí a všech zdravotních (ale dnes i ekonomických) problémech, které mohou tyto výše uvedené skutečnosti vyvolat. Je třeba si uvědomit, že na některých pracovištích, zejména administrativního charakteru, je nutno pobývat dlouhé hodiny denně, což se může skutečně projevit zvýšenou únavou a nesoustředěností pracovníků, ale hlavně jejich zvýšenou nemocností, což je v současné době velmi aktuální problém vzhledem k proplácení prvních 14 dnů nemocenského pojištění zaměstnavatelem.

Přestože energie lokálních výbojů je velmi nízká (často menší než 10 mJ), je jejich napěťová úroveň jednoho až desítek kV velmi nebezpečná pro elektronické prvky a zařízení. Pro většinu moderních elektronických součástek a integrovaných obvodů pracujících s nepatrnými proudy a vysokými pracovními odpory (obvody CMOS apod.) je právě elektrostatický náboj největším provozním nebezpečím.

Pravděpodobně největším nebezpečím na pracovištích všech firem (ale i doma ve vlastních ložnicích, zejména pokud používáte vlněné pokrývky a polštáře) je elektrostatický náboj vznikající na osobách při jejich chůzi, pohybu končetin či třením částí oděvu. Osoba tak může běžně dosáhnout napětí proti zemi 5 000 - 15 000 V. 

K elektrostatickým výbojům dochází zejména při současné kumulaci následujících podmínek -
Pracovníci obsluhující elektronické přístroje mají nevhodné oblečení či obutí z hlediska vzniku vysokého elektrostatického napětí – značným zdrojem statické elektřiny může být pohyb člověka ve vlněném svetru nebo v oděvu ze syntetických tkanin.
Povrchy stolů, židlí i podlahová krytina jsou z umělých hmot s vysokým izolačním odporem (PVC, syntetické tkaniny koberců, umakart, různé nátěry a laky).
Nízká relativní vlhkost vzduchu v místnosti zejména v zimě.

Elektrostatický náboj může vyvolat potíže zejména v obytném prostředí (byty, kanceláře apod.), neboť zde jsou uvedené podmínky zpravidla dobře splněny - zejména nízká vlhkost vzduchu a syntetické podlahové krytiny. V obrázku je uvedena závislost napětí elektrostatického náboje na vlhkosti vzduchu a druhu materiálu, který elektrostatický náboj vytváří. Zvláště v zimních měsících klesá vlhkost v obytných prostorech pod 40 % a napětí elektrostatického náboje může narůst až na 15 kV.

.

 

 

+ Zvětšit obrázek

.

Těmto vysokým hodnotám napětí lze zabránit klimatizací s řízenou vlhkostí (pakliže je objekt klimatizován) a použitím antistatických materiálů podlah a čalounění. Druhou možností je snížit náboj uzemněním s elektrostatickým svodem, který vám tímto chceme nabídnout, neboť je to zatím nejekonomičtější a nejjednodušší řešení.

Rovněž přírodní materiály oděvů (např. bavlna, len) snižují napětí výboje ESD (lokální elektrostatické výboje - ESD - Electrostatic Discharge). Nutno ovšem dodat, že při relativní vlhkosti vzduchu 25 - 30% se bavlna nabíjí víc než plastické hmoty! Její elektrostatický náboj dosahuje maxima při 35% a teprve při vyšší vlhkosti se snižuje! Naproti tomu nylon si udržuje náboj i při relativní vlhkosti 60%, při které se už bavlna vůbec nenabíjí.

Jak je ilustrováno na obr. 2., vyvolává tření šatů a bot o izolační povrch vznik náboje o vysokém elektrickém napětí, které dále narůstá s každým krokem pracovníka na izolačním povrchu (koberci, podlahové krytině). Běžný podlahový materiál nemá obvykle dostatečnou vodivost, která by zajistila rozptýlení elektrostatických nábojů.

.

 

 

+ Zvětšit obrázek

.

Při dotyku pracovníka s povrchem elektrického zařízení (klávesnice PC, notebook, kopírka, atd.) o vztažném potenciálu okolí se pak náboj kapacity těla člověka vybije! Ekvivalentní kapacita těla je cca 100 - 200 pF, odpor "vybíjecí" paže člověka je 100 Ω až 2 kΩ. Vznikající výboj o napětí až 15 kV má sice velmi malou energii,

.

 

 

+ Zvětšit obrázek

.

ale impuls vybíjecího proudu je velký a velmi rychlý. Jak je vidět z jeho typického časového průběhu na obr. 3. Vybíjecí proud elektrostatického výboje je tvarově podobný bleskovému proudovému impulsu, avšak s výrazně odlišnými kvantitativními parametry: během jediné ns (nanosekunda) dosáhne vybíjecí proud ESD velikosti několika jednotek až desítek A (Ampér) a následně klesá k nule po dobu několika desítek ns.

.

 

 

+ Zvětšit obrázek

.

Elektrostatický výboj tak může ovlivnit funkci i životnost všech elektronických zařízení či jejich součástek buď přímo (přímý výboj dle obr. 4a), nebo indukcí magnetickým či elektrickým polem do jiných signálových obvodů dle obr. 4b. Výboje mikroskopického charakteru nemusí přitom v integrovaných obvodech způsobit jen jejich okamžité zničení, ale mohou vyvolat drobná poškození či zúžení vodivých drah, příp. zhoršení jejich izolačních parametrů. To se projeví jako zjevná závada až později, avšak v době mnohem kratší, než je normální životnost dané součástky či integrovaného obvodu!

.

 

 

+ Zvětšit obrázek

.

V současné době je předmětem praktického zájmu účinek na zařízení počítačů obr. 5. Již 10V může zcela vyřadit transistory a logické obvody. Přitom za určitých okolností pouhé přejití přes místnost počítače může vytvořit až 20 000V viz obr. 6.

.

 

 

+ Zvětšit obrázek

.

 

 

+ Zvětšit obrázek

.

Antistatické uzemnění se provádí elektrostatickým svodem. Potah na sedák a opěradlo židle určený ke snížení elektrických a elektrostatických polí je složen z bavlny a ultra tenkých karbonových vláken. Tato vlákna zachycují elektrické náboje z okolního materiálu a tyto náboje jsou odváděny na uzemnění.

Může-li proudit elektrický proud, má každý elektrostatický náboj tendenci k vyrovnání. Je-li vodivý předmět uzemněn, vyrovná se náboj okamžitě. Není-li vodivý předmět uzemněn nebo jedná-li se o nevodivý předmět, zachovává se náboj po delší dobu. Už při práci vsedě vzniká statický náboj až 500 Voltů, v suchém prostředí až 6.000 Voltů a více.

Tento potah na sedák a opěradlo židle snižuje statickou elektřinu akumulovanou na člověku. Spolu s elektrickým polem vyskytujícím se v okolí vašeho místa pracoviště ji odvádí na zemnící bod.

Díky kontaktu s různými materiály oblečení a materiály prostředí je tělo neustále jakoby zatěžováno statickou elektřinou. Uhlíková vlákna, která jsou vetkaná do povrchového materiálu výrobku, vytváří hustý síťový uhlíkový rastr. Tato vlákna zachycují elektrostatická i střídavá elektrická pole okolo našeho těla a uvolňují postupně tyto nahromaděné el. náboje. Jestliže tedy chceme opravdu klidně a soustředěně pracovat, je jasné, že toto napětí musí být odstraněno – hlavně odvedeno na uzemnění!

.

Popis zařízení a instalace potahu na kancelářské židle:

.

Zařízení se skládá ze čtyř částí - z vlastního potahu na sedák a opěradlo židle, (který se natáhne na vaši stávající židli), ze speciálního zemnícího kabelu, který propojí potah opěradla s potahem sedáku židle a odtud se dalším drukem připojí zemnícím kabelem s adaptérem do běžné zásuvky. Nechte si zkontrolovat odborníkem, že je vaše zásuvka řádně uzemněná a zemnící kolík zásuvky je správně propojen s nulovým vodičem! Zemnící bod zasuneme do zásuvky, volíme vždy tu, která je vzdálená od pracoviště alespoň 100 cm nebo ještě dále.

Zemnící bod o velikosti běžného síťového adaptéru spolu se zemnícím kabelem, který se napojuje na druk o velikosti 15mm, slouží k odvedení elektrického náboje ať už původu umělého (zásuvkový nebo světelný rozvod, elektrostatická pole syntetických materiálů v bytech) tak i přírodního (statické elektrické pole před bouřkou nebo geologické anomálie a nehomogenity ve fyzikálně - chemických vlastnostech geologického podloží).

Potah umisťujeme na jednotlivé židle v místech, která chceme chránit, zejména  však na pracoviště, kde se zachází s jakoukoli elektronikou! Lze jej občasně vyprat při teplotě do 60° C, odstřeďovat při nižších otáčkách (400 ot/min.), podle potřeby lehce přežehlit při teplotě 110° C (jedna tečka na žehličce). Neaplikovat antistatické prostředky. Při správném zacházení má potah dlouhou životnost, vyšší než 50 cyklů za podmínek domácího praní.

.

Důležité upozornění:

.

Není-li zemnící bod správně zastrčen do zásuvky anebo zemnící kabel propojen s potahem drukem a se zemnícím bodem - zařízení neodvádí náboj do země!

.

Technická data stínícího a svodového potahu na matrace:

.

Potah se vyrábí na velikosti běžných kancelářských židlí tj. sedák 47x47cm, opěradlo 50x43cm (vhodné pro standardní židle např. typy Regal, Thema, Argo, InLineo - výška opěráku do 54cm). Výrobce materiálu prohlašuje, že tkanina používaná pro výrobu potahů je zdravotně nezávadná, barviva a apretační prostředky v těchto materiálech nejsou deklarovány jako zdraví škodlivé látky.

Podkladem pro toto prohlášení slouží zkušební protokol č. CH-075-4, vydaný akreditovanou laboratoří č. 1224-Spolsin spol. s r.o., která je akreditovaná ČIA. Zkoušené metody:

ČSN EN ISO 105-E01 Stálobarevnost ve vodě; ČSN EN ISO 105-X12 stálobarevnost v otěru.

ČSN EN ISO 105-E04 Stálobarevnost v potu; ČSN EN 1413 pH vodného výluhu.

ČSN EN ISO 14184-1:1998 Obsah volného a hydrolyzovatelného formaldehydu.

Pro uzemnění je použit speciální zemnící 3m kabel, 15mm druk/4mm očko, 1 Megaohmový resistor. Tuhý vinyl zajišťuje vysokou životnost a odpovídá normě EN 1149-1, EN 61 340-5-1 a EN 61 340-5-2 a splňuje směrnice EU č. 2003/11/EC.

Zemnící bod - zemnící vidlice ESD typu Uni Schuko, s postranním vývodem vidlice, se zapojením pouze zemnícího kolíku. Výrobek splňuje požadavky Zákona 22/1997 Sb., a odpovídá normě EN 61 340-5-1 a EN 61 340-5-2.

Výrobek splňuje požadavky Nařízení vlády č.17/2003 Sb., v platném znění.

Vynález potahu ke snížení elektrických a elektrostatických polí je přihlášen u Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem PUV 2005-17250.

Jako dárek najdete přibalenou speciální zkoušečku MS-48A, kterou si můžete ověřit alespoň zvukově účinnost potahu. Po uvedení zkoušečky do provozu si prostudujte nekontaktní měření střídavého napětí. Přepněte přepínač do polohy „H“, ukazováčkem se dotýkejte kovového plíšku na boku zkoušečky a podržte zkoušečku nad neuzemněným potahem asi ve výšce 5 - 10cm. Zkoušečka bude pískat (jen je-li pole dosti silné, levné a tudíž dostupné přístroje k takovémuto měření na trhu zatím neexistují), po uzemnění pískání ustane – pole je svedeno na uzemnění. Takto lze zkontrolovat i další místa odpočinku nebo pracoviště.

Výrobce prohlašuje dle Zákona 102/2001 Sb. - Zákon o obecné bezpečnosti výrobků, že tento výrobek je bezpečným výrobkem, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí.

Výrobce: Zdeněk Říha, STŘEDISKO PŘÍRODNÍ LÉČBY, 8.května 15, Olomouc, 772 00, telefon: +420 603 519 133, e-mail: rihaspl@quick.cz; http://www.lecitelstvi.com

Potah na kancelářské židle určený ke snížení elektrických a elektrostatických polí představuje výborné užitné vlastnosti, zdravotní nezávadnost, jednoduchou údržbu a odpovídá požadavkům trhu a potřebám uživatelů. Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje.

.

 

 

+ Zvětšit obrázek

.

 

 

+ Zvětšit obrázek

.

 

 

+ Zvětšit obrázek

.

Příklad běžného počítačového pracoviště. Detail uzemnění Potahu na kancelářské židle.

.

 

 

+ Zvětšit obrázek

.

 

 

+ Zvětšit obrázek

.

Běžný oděv pracovníka může mít náboj i více než 1000 Voltů. Po uzemnění je náboj pryč.